อ่านต่อ

ประกาศ
การใช้มาตรฐานของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
ประกาศ
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน
ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการป
ระกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
   
ประกาศ
การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
   
ประกาศ การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา