ประกาศ
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

 
ประกาศแนบท้าย
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา
   
ประกาศ
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษา
   

ประกาศแนบท้าย
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา