ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
1
นายประยูร สงแก้ว
ประธาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
2
นายวิเชียร ชุุ่มชื่น
รองประธาน
ผู้แทนผู้ปกครอง
3
นางรัชนีพร บัววิเชียร
กรรมการ
ผู้แทนครู
4
นางสาวเพลินพิศ สุรสิทธิ์
กรรมการ
ผู้แทนชุมชน
5
นายมานพ ดวงชาตา
กรรมการ
ผู้แทน กทม.
6
นางสาวโสภา จุ่มสันกลาง
กรรมการ
ผู้แทนศิษย์เก่า
7
พระครูสมุห์นิคม นาคโร
กรรมการ
ผู้แทนพระ
8
พระครูปลัดฉลาด กิจจสาโร
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
9
นายกฤษดา มีอิศระ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
10
นายสมเกียรติ แสงเพ็ญจันทร์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
11
นางจรินทร์ทิพย์ ตันเจริญ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
12
นายสมคิด ด้วงเงิน
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
13
นางรำเพย จิตสุชน
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
14
นางกุลวดี วงศ์สวัสดิชาติ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
15
นางสาวพิมพ์ศา พิริยนวนันท์
กรรมการและเลขานุการ
ผู้บริหารสถานศึกษา