ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1
นายวิเชียร ชุ่มชื่น
ประธาน
2
นางขนิษฐา ลัดดาไสว
รองประธาน
3
นางนัยนา ศักดาราช
กรรมการ
4
นางปุณณาสา ไทรสงวน
กรรมการ
5
นางสาวสุกัญญา หลุ่งตี้
กรรมการ
6
นายสมหมาย แสงทอง
กรรมการ
7
นายทองพูน ทิจัตุรัส
กรรมการ
8
นางนีรชา ชุ่มชื่น
กรรมการ
9
นางสาวจารุภา เพิกแสง
กรรมการ
10
นางสาวเมธาวดี ทรัพย์ประเสริฐ
กรรมการ
11
นางรุ่งทิวา วานิชกร
กรรมการ
12
นางสาวปาณิสรา ณพล
กรรมการ
13
นางนุชรินทร์ อุไรรักษ์
กรรมการ
14
นางศิโมนดร์ ลลิตปรุนานนท์
กรรมการ
15
นางปิยวรรณ ปาวรีย์
กรรมการ
16
นางสาววราภร อินทองมา
กรรมการ
17
นางบุญมา ไชยพรมมา
กรรมการ
18
นางสาวอนงค์ จันทร์ดวง
กรรมการและเลขานุการ