นางนิรมล รัฐพร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน
 
นายสมจริง ศรีทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 จนถึงปัจจุบัน