ข้าราชการครู จำแนกตามระดับการศึกษา / วิชาเอก
โรงเรียนบ้านลาดพร้าว (สาคร - สุ่น พานิชเฮง)
สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
         
ที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
วิชาเอก
1
นางสาวขวัญฤทัย วงษ์พิทักษ์
ครู คศ. 2
วท.บ.
ชีววิทยา
2
นางสาวเขมจิรา ข่วงทิพย์
ครู คศ. 3
ศษ.ม.
การบริหารการศึกษา
   
ค.บ.
การประถมศึกษา
3
นางษมาภรณ์ อ่อนภูงา

ครู คศ.1

ค.บ.
การศึกษาปฐมวัย
4
นางชลธิชา บัณฑิตพิชญากุล
ครู คศ. 3
ค.บ.
อุตสาหกรรมศิลป์
5
นางภัทริยา ฉัตรากรณ์
ครู คศ. 2
ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
6
นายณรงค์ศักดิ์ ดิลกทิพย์รัตน์
ครู คศ. 2
ป.กศ.สูง
สังคมศึกษา
7
นางสาวปิยฉัตร คำสนิทรัตนา
ครู คศ. 2
ศษ.ม.
การบริหารการศึกษา
     
วท.บ.
วิทยาการคอมพิวเตอร์
8
นางเทพิณ คงสมลาภ
ครู คศ. 3
ค.บ.
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
9
นางธมวรรณ จำปาถิ่น
ครู คศ. 3
ค.บ.
นาฏศิลป์และการละคร
10
นางสาวภวิกา ศรีเรืองชีพ
ครู คศ. 3
ค.บ.
การศึกษาปฐมวัย
11
นางสาวปัญจรัตน์ ทรัพย์มี
ครู คศ. 2
ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

   
ศษ.บ.
เทคโนโลยีการศึกษา
12
นางอำภาพร คล้ายเนตร
ครู คศ. 2
ศษ.บ.
การสอนคณิตศาสตร์
13
นางสาวสุวรรณ์ณา ศรีคุ้ม
ครู คศ. 1
วท.บ.
ชีววิทยาประยุกต์
     
ศษ.ม.
การสอนวิทยาศาสตร์
14
นางสาววิไล พ่วงจันทร์
ครู คศ. 1
คบ.
การประถมศึกษา
     
ศษ.ม.
การบริหารการศึกษา
15
นายรัฐวัทธ์ ปินะเล
ครู คศ. 2
ศษ.ม.
การบริหารการศึกษา
   
ศษ.บ.
การประถมศึกษา
16
นายธชยุทธ ปู่เดือน
ครู คศ. 1
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ
17
นางสาวประภาภรณ์ เถาแก้ว
ครู คศ. 1
กศ.บ.
การสอนภาษาไทย
18
นางสาวสุกัญญา หลุ่งตี้
ครู คศ. 1
ศศ.บ.
บรรณารักษ์
19
นางสาวญาดา ชูชื่น
ครูผู้ช่วย
ศษ.บ.
การสอนคณิตศาสตร์
     
ศษ.ม.
การวิจัยและประเมินทางการศึกษา
20
นายณัฏฐ์ แสงนุสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
กศ.บ.
จิตวิทยาการแนะแนว