สถิตจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2559 - 2561
โรงเรียนบ้านลาดพร้าว (สาคร - สุ่น พานิชเฮง) สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
                   
ชั้น
ปีการศึกษา
2559
2560
2561
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
25
15
40
22
28
50
20
25
45
อนุบาล 2
21
22
43
27
15
42
23
27
50
รวมอนุบาล 1 - 2
46
37
83
49
43
92
43
52
95
ป. 1
34
25
59
26
27
53
35
24
59
ป. 2
37
26
63
28
22
50
27
28
55
ป. 3
28
23
51
34
28
62
28
25
53
ป. 4
31
26
57
29
20
49
35
27
62
ป. 5
25
42
67
32
27
59
27
20
47
ป. 6
34
36
70
22
40
62
31
26
57
รวม ป.1 - 6
189
178
367
171
164
335
183
150
333
จำนวนรวมทั้งสิ้น
235
215
450
220
207
427
226
202
428