สถิตจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2558 - 2560
โรงเรียนบ้านลาดพร้าว (สาคร - สุ่น พานิชเฮง) สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
                   
ชั้น
ปีการศึกษา
2558
2559
2560
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
25
19
44
25
15
40
     
อนุบาล 2
30
25
55
21
22
43
     
รวมอนุบาล 1 - 2
55
44
99
46
37
83
     
ป. 1
39
29
68
34
25
59
     
ป. 2
33
26
59
37
26
63
     
ป. 3
31
31
62
28
23
51
     
ป. 4
26
44
70
31
26
57
     
ป. 5
33
45
78
25
42
67
     
ป. 6
32
32
64
34
36
70
     
รวม ป.1 - 6
194
207
401
189
178
367
     
จำนวนรวมทั้งสิ้น
249
251
500
235
215
450