พนักงานอาคารสถานที่ จำแนกตามระดับการศึกษา
โรงเรียนบ้านลาดพร้าว (สาคร - สุ่น พานิชเฮง)
สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหาคร
       
ที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
1
นางสุวรรณี วงษ์ธัญกิจ
พนักงานอาคารสถานที่
ม. 3
2
นายนิเวศ งามนัก
พนักงานอาคารสถานที่
ม. 3
3
นางจิราภรณ์ รัตนวัน
พนักงานอาคารสถานที่
ม. 6
4
นายทองหล่อ พุ่มเที่ยง
พนักงานอาคารสถานที่
ป. 4