ด.ญ.ปารมี วงษ์วาสน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดแข่งขันทักษะด้านเทคโนโนโลยีคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2558 หัวข้อ โรงเรียน กทม. ในฝัน
ประเภทการสร้างผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft Paint (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 )
จาก สำนักการศึกษา