โรงเรียนบ้านลาดพร้าว (สาคร - สุ่น พานิชเฮง) ตั้งอยู่เลขที่ 148/16-18 หมู่ที่ 13
ซ.ลาดพร้าว 41 ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ได้รับที่ดินบริจาค จากคุณย่าสุ่น พานิชเฮง จำนวน 2 ไร่ 92 ตารางวา เดิมชื่อ
โรงเรียนเทศบาลบ้านลาดพร้าว (สาคร พานิชเฮง) เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 - ป.4
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2502 ครูใหญ่คนแรก คือ นายเจริญ เหน่งเพชร เปิดเรียนชั้นประถมศึกษา
ตอนปลาย (ป.5) ในปี พ.ศ. 2511และเปลียนชื่อจากโรงเรียนเทศบาลบ้าน ลาดพร้าว (สาคร พานิชเฮง)
เป็นโรงเรียนบ้านลาดพร้าว (สาคร พานิชเฮง) ในปี พ.ศ. 2515 ต่อมาคณะกรรมการศึกษาร่วมกับ
คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง จัดตั้งมูลนิธิช่วยการศึกษา โดยมีพิธีเปิดป้ายมูลนิธิ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม
2527 ในปีการศึกษา 2547 นางกัญญา ถิระพานิช บุตรสะใภ้ คุณย่าสุ่น ได้ร้องขอต่อ นายณรงค์รัช
เฉลิมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดพร้าว ให้ทำเรื่องขอเพิ่มชื่อ คุณย่าสุ่น ต่อท้ายชื่อโรงเรียน
อีกท่านหนึ่ง นายณรงค์รัช เฉลิมบุญ จึงทำเรื่องขอเพิ่มชื่อตามที่ร้องขอ และกรุงเทพมหานคร
ได้มีประกาศเพิ่มชื่อเป็น โรงเรียนบ้านลาดพร้าว (สาคร - สุ่น พานิชเฮง) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2547
ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6
 
 
 
ก. ย่อมาจาก กรุงเทพมหานคร เป็นสังกัดของโรงเรียน
จจ. ย่อมาจาก จตุจักร เป็นชื่อสถานที่ตั้งของสำนักงานเขตที่โรงเรียนตั้งอยู่
ลพ. ย่อมาจาก บ้านลาดพร้าว เป็นชื่อคลองที่ไหลผ่านที่ตั้งของโรงเรียน
 
 
ความรู้คู่คุณธรรม
 
 
เขียว - ขาว
สีประจำโรงเรียน หมายถึง การเริ่มต้นชีวิตในวัยเยาว์ด้วยการดำรงชีวิตอยู่ในธรรมะ ความสงบสุขร่มเย็น
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เพื่อดำรงชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 
 
หนังสือเล่มเล็ก