วิสัยทัศน์
โรงเรียนดีมีมาตรฐาน

นักเรียน ครู มีคุณภาพ

ก้าวทันเทคโนโลยี
ร่วมงานเคียงคู่กับชุมชน
มีชีวิตพอเพียง
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
   
พันธกิจ
จัดและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาด เขียวสด ร่มรื่น
  ปลอดภัยและเป็นแหล่งการเรียนรู้
พัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียน
  เป็นสำคัญอย่างหลากหลาย
ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นไป
  ตามมาตรฐาน 12 ข้อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้เทคโลยีในการจัดการเรียนการสอน
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมให้โรงเรียนและชุมชนร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน