ทำเนียบผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านลาดพร้าว (สาคร - สุ่น พานิชเฮง)
สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 
ที่
ชื่อ - นามสกุล
ดำรงตำแหน่ง
1
นายเจริญ เหน่งเพชร
พ.ศ. 2502 - 2504
2
นางฉวี โรจนพานิช
พ.ศ. 2504 - 2518
3

นางวิไล ดิษบรรจง

พ.ศ. 2518 - 2519
4
นางประพิม ธรณีนิติญาณ
พ.ศ. 2519 - 2520
5
นางศิริพรรณ เจริญสุข
พ.ศ. 2520 - 2532
6
นายสนอง การสมลาภ
พ.ศ. 2532 - 2535
7
นางอำไพ สมิตะมาน
พ.ศ. 2535 - 2537
8
นางสมร ฤทธิศาสตร์
พ.ศ. 2537 - 2542
9
นางเพ็ญวิภา วัฒนวิบูลย์
พ.ศ. 2542 - 2546
10
นายณรงค์รัช เฉลิมบุญ
พ.ศ. 2546 - 2548
11
นางอำไพ จันทปัญญาศิลป์
พ.ศ. 2548 - 2551
12
นายกฤษดา มีอิศระ
พ.ศ. 2551 - 2555
13
นางสมหมาย เภาเสน พ.ศ. 2555 - 2557
14
นางนิรมล รัฐพร พ.ศ. 2557 - 2561
15
นางสาวพิมพ์ศา พิริยนวนันท์ พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน